Volume 11

Fundamentals of Nan Shaolin Wuzuquan - Volume 11

Number of pages: 200

Book Contents

  • Dedications / Acknowledgements
  • Weapon Anatomy
  • 板凳 Bǎn Dèng (Bench)
  • 雙鐵尺 Shuāng Tiě Chǐ (Double Sai)
  • 雙拐子 Shuāng Guǎizi (Double Tonfa)
  • 子母雙刀 Zǐ Mǔ Shuāng Dāo (Butterfly Knives)
  • 鐵扇 Tiě Shàn (Iron Fan)
  • 鐵扇用法 Tiě Shàn Yòng Fǎ (Iron Fan Applications)